Algemene voorwaarden

Deze website is in eigendom en beheer van Weddingstreet Media BVBA, Sophie Van Akenstraat 11/002,
9000 Gent, BTW BE 0686.912.923, RPR Gent (hierna Weddingstreet Media). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op haar product: ‘Zwijgenisgeenoptie.be’, zijnde een online magazine.

Het loutere gebruik van de website ‘Zwijgenisgeenoptie.be’ houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Weddingstreet Media houdt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Intellectuele Eigendom

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluid en data(banken), benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website van Zwijgenisgeenoptie.be zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De website zelf is eveneens door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, publicatie, verspreiding, verkoop, overdracht aan derden, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Weddingstreet Media.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt – behoudens andersluidende contractuele afspraken – door het insturen van o.m. teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, data, geluid en beelden al zijn intellectuele eigendomsrechten op deze werken over aan Weddingstreet Media.

Privacybeleid

Om de website van Zwijgenisgeenoptie.be te gebruiken dient men zich in principe niet te registreren of persoonsgegevens achter te laten. Men dient echter wel persoonsgegevens achter te laten om bepaalde diensten te kunnen gebruiken, met name: om op de hoogte te worden gehouden van activiteiten en (gepersonaliseerde) informatie. In het kader van deze aangeboden diensten wordt u gevraagd om uw mailadres mee te delen.

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van Weddingstreet Media. Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: versturen van nieuwsbrieven en aanbieden van gepersonaliseerde advertenties op andere platformen.

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Weddingstreet Media, Sophie Van Akenstraat 11/002, 9000 Gent, ikwilmijndata@zwijgenisgeenoptie.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Bij elke communicatie via e-mail heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Wij houden online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons steeds contacteren op hoezitdatjuist@zwijgenisgeenoptie.be.

Indien een gebruiker van Zwijgenisgeenoptie.be website van mening is dat bepaalde informatie op de websites wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die gebruiker verzocht om contact op te nemen met Weddingstreet Media.

Aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat de website van Zwijgenisgeenoptie.be met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Weddingstreet Media kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade (direct of indirect) die zou voortvloeien uit onvolledigheid, vergetelheid of onjuistheid, enz.

Weddingstreet Media kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die via hyperlinks naar websites of inhoud van/beheerd door derden wordt aangeboden. Deze links worden louter informatief aangeboden en houdt niet in dat Weddingstreet Media met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Enkel de beheerders van de website waar naar doorverwezen wordt, zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeboden informatie en de naleving van de wetgeving en reglementering van de daarin aangeboden diensten en producten, zoals de wetgeving ter bescherming van de consument, verkoop op afstand, intellectuele eigendom, prijszetting, privacy-wetgeving, enz..

Aantasting Geldigdheid – Verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Weddingstreet Media om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Toepasselijk recht – Bevoegde Rechter – Bewijs

Op elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website van Zwijgenisgeenoptie.be is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

De gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.